Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

UCHWAŁA nr XLIX/19/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 roku


w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 165 ust. 2 i art. 168 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.596.280 zł  zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. /Załącznik Nr 1/
 Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi  28.318.672  zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 704.571 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. /Załącznik Nr 2/
 Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 30.437.522 zł.
3. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości 4.498.833 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w wysokości 1.363.485 zł,
2) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 1.328.676 zł
3) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.806.672 zł,
4. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 4.498.833 zł  zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę 2.379.983 zł  zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały./Załącznik Nr 3/

§ 2

W uchwale nr XLVIII/16/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 marca 2006 roku załącznik nr 7 „ Wydatki na zadania inwestycyjne 2006 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. /Załącznik Nr 4/
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Uzasadnienie zmian:

Zmniejszenie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdziale 75801, paragrafie 2920 w wysokości 903.720 zł dokonuje się na podstawie decyzji nr ST4-4820/163/2006 z dnia 14.03.2006 roku Ministra Finansów w sprawie informacji o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej. Zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 903.720 zł.
W związku ze zmniejszeniem dochodów dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych w następujących jednostkach organizacyjnych powiatu:
1. Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 200.000 zł,
2. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu w wysokości 50.000 zł,
3. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach w wysokości 250.000 zł,
4. Zespole Szkół w Sztumie w wysokości 146.171 zł,
5. Zespole Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 95.000 zł,
6. Starostwie Powiatowym w Sztumie w wysokości 70.000 zł.

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 801, rozdziale 80120, paragrafie 6300 w wysokości 2.500.000 zł dokonuje się na podstawie umowy nr 8/UM/DESS/2006P z dnia 10 kwietnia 2006 roku zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Powiatem Sztumskim. Województwo udziela pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na „Budowę
Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”.
Realizacja zadania inwestycyjnego w 2006 r. finansowana będzie ze środków Województwa w wysokości 2.500. 000 zł oraz środków własnych powiatu w wysokości 106.600 zł. Kwota 106.600 zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków inwestycyjnych w zakresie nadzoru inwestorskiego, aktualizację projektu i pozostałych kosztów.

Dostosowano wydatki na zadania inwestycyjne 2006 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski w  zakresie Budowy Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:834
Treść wprowadził(a): Adamowicz Marcin, 2006-07-17 13:25:34
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-07-17 12:49:49