Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XVII/110/2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 stycznia 2008r.w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Sztumskiego


Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.90t ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004r.Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),uchwala się, co następuje:


§ 1

Uchwala się Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Sztumskiego, zwany dalej „programemâ€? w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację „programuâ€? określona będzie każdorazowo na dany rok w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Powiatu Sztumskiego.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXVIII/52/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie ustanowienia stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Sztumski.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2008r.
UzasadnienieUstawa o samorządzie powiatowym umożliwia Radzie Powiatu Sztumskiego podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, natomiast ustawa o systemie oświaty umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży w drodze tworzenia programów lokalnych lub regionalnych. Na tej podstawie wnioskuje się podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Sztumskiego.
Stypendia szkolne mają na celu wspieranie zdolnych i pracowitych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w procesie edukacyjnym. Wyróżniający się wysoką średnią ocen uczniowie tych szkół będą
w przyszłości wykorzystywać zdobytą wiedzę promując przez to powiat sztumski poza jego granicami: w województwie, kraju a nawet na arenie międzynarodowej.
Stypendium za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia przyznawane za udział w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, będzie promować osiągnięcia edukacyjne uzdolnionej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jednocześnie będzie ono stanowić dodatkowy czynnik motywujący uczniów do dalszej nauki.
Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Sztumskiego będzie uzależnione od środków finansowych, przewidzianych (corocznie)
na ten cel w uchwale budżetowej.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/1100/2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 stycznia 2008 roku


PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY
POWIATU SZTUMSKIEGO

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program skierowany jest do uzdolnionych uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski
2. Celem programu jest:
2.1. Promowanie uczniów uzdolnionych poprzez wspieranie finansowe i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, osiąganych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie.
2.2. Zachęcenie uczniów do uczestniczenia w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, makroregionu i ogólnopolskim, a tym samym reprezentowania powiatu.
2.3. Doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów.
2.4. Promocja powiatu poprzez reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

§ 2

FORMA REALIZACJI PROGRAMU

1. Jako formę realizacji programu ustanawia się stypendium Starosty Sztumskiego o charakterze motywacyjnym, zwane dalej „stypendiumâ€?.
2. Ustala się stypendium za wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia.
3. Stypendium nie ma charakteru socjalnego.

§ 3

ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

1. Zasady i tryb przyznawania stypendium.
1.1. Stypendium za wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia przyznawane jest dwa razy w roku kalendarzowym, po zakończeniu semestru, za który dokonywana jest klasyfikacja.
1.2. Stypendium za wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia może być przyznane od drugiego semestru nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
1.3. Stypendium za wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia może otrzymać uczeń, który:
1.3.1. uzyskał w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej średnią ocen co najmniej 4,5 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
1.3.2. uzyskał w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą
1.3.3. nie posiada godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze,


oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych kryteriów:
1.3.4. zaangażowany jest w życie szkoły między innymi poprzez działalność w organizacjach i kółkach zainteresowań szkolnych i pozaszkolnych działających na terenie szkoły oraz udział w pracach społecznych na rzecz szkoły,
1.3.5. jest laureatem lub finalistą konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim, okręgowym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
1.4. W wyjątkowych sytuacjach, gdy uczeń nie osiągnął średniej co najmniej 4,5 i jest laureatem konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu ponadwojewódzkim (za wyjątkiem wychowania fizycznego i sportu), może otrzymać stypendium.
1.5. Stypendium za wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia będzie wypłacane jednorazowo za semestr.
1.6. Wysokość stypendium za wybitne wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia wynosi nie mniej niż 500 zł. na semestr dla jednej uprawnionej osoby.
1.7. Stypendium może być przyznane na semestr.
1.8. Z wnioskiem o przyznanie Stypendium za wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia, którego wzór stanowi załącznik nr 1, może wystąpić:
1.8.1. dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń,
1.8.2. wychowawca ucznia,
1.8.3. nauczyciel przedmiotu przygotowujący ucznia do konkursu, olimpiady,
1.8.4. rodzic lub opiekun prawny ucznia.
1.9. Wniosek, o którym mowa w p. 1.8. należy złożyć w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sztumie w terminie określonym przez Starostę, z tym, że osoby wymienione w ppkt. 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4 składają wniosek za pośrednictwem Dyrektora szkoły.
1.10. Do wniosku o nagrodę należy dołączyć zaświadczenie zawierające średnią ocen, uzyskaną przez ucznia na zakończenie semestru/roku szkolnego, ocenę z zachowania, wystawione przez szkołę, a w przypadku laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady przedmiotowej należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia, potwierdzone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
2. Ustala się następujący tryb rozpatrywania wniosków:
2.1. Komisję stypendialną, do rozpatrywania wniosków, o których mowa w p. 1.8. powołuje Starosta. W skład komisji stypendialnej wchodzą:
?ż?ż?ż?§ członek Zarządu Powiatu Sztumskiego jako przewodniczący,
?ż?ż?ż?§ dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu,
?ż?ż?ż?§ Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych lub wyznaczona przez dyrektora osoba,
?ż?ż?ż?§ Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia.
2.2. Prace komisji są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej
4 członków.
2.3. Komisja stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę stypendystów oraz kwoty przyznanych stypendiów i przedstawia Zarządowi Powiatu do informacji. Komisja nie będzie rozpatrywała wniosków złożonych po terminie.
2.4. Lista stypendystów będzie ogłoszona poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej starostwa powiatowego.
2.5. Decyzja Komisji o przyznaniu stypendium jest ostateczna.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przyznanie stypendium nie wyklucza uzyskania innego stypendium.
2. Stypendium, o których mowa w § 2 finansowane są z dochodów własnych Powiatu Sztumskiego. Ich liczba i wysokość będzie corocznie ustalana przez Zarząd Powiatu
w zależności od środków zaplanowanych w budżecie powiatu.
3. Druki stosownych wniosków będą dostępne do pobrania w sekretariacie szkoły,
na stronach internetowych szkoły i powiatu (www.powiatsztumski.pl)
4. Dyrektor szkoły ponosi pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość danych podanych we wniosku o przyznanie stypendium.
5. Stypendysta lub opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie przez zarząd powiatu swoich danych osobowych w celach promocyjnych związanych z programem.

Wniosek

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1290
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2008-02-20 12:07:30
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2008-02-20 12:05:00