Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Aktualności

2018

 

2018-03-21

Zawiadomienie o możliwości wydania decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 20.03.2018 r.

 


2018-03-21

UCHWAŁA NR 245/2018ZARZĄDU  POWIATU SZTUMSKIEGOz dnia 19 marca  2018 roku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

>> Plik do pobrania:

Uchwała


2018-03-21

UCHWAŁA NR 247/2018ZARZĄDU  POWIATU SZTUMSKIEGOz dnia 19 marca 2018 ROKU

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2018 r. w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

>> Plik do pobrania:

Uchwała

 


2018-03-21

UCHWAŁA NR 246/2018 Za rządu  Powiatu Sztumskiegoz dnia 19marca 2018 r.
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej

>> Plik do pobrania:

Uchwała

 

 

 


Zawiadomienie o podjęciu postępowania administracyjnego z dnia 09.03.2018

Zawiadomienie o zmianie zakresu planowanego przedsięwzięcia z dnia 09.03.2018

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2018-03-07

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

>> Plik do pobrania:

Informacja

 

 


2018-02-13

ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWAŃ

Perklice dz 113-54

Perklice dz. 113-30

Perklice dz. 113-31

Perklice dz. 113-93

Uśnice dz. 47

Perklice201802.jpg
 


2018-01-31

Uchwała nr 236/2018
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 stycznia 2018roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Uchwała nr 237/2018
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 stycznia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UCHWAŁA NR 233/2018
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej; w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

UCHWAŁA NR 234/2018
ZARZADU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

 


2018-01-15

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


2018-01-03

Zawiadomienie o wpłynięciu uwag do postępowania administracyjnego

>> Plik do pobrania:

Zawiadomienie

 


 

 

2017

2017-12-20

obwieszczenie przebuowa os. Witosa II etap.pdf

 


2017-11-06


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na rzecz użytkowania wieczystego

Gmina Dzierzgoń

Gmina Mikołajki Pomorskie

 

 


2017-09-01

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę AB.6740.164.4.2017.IWB

>> Pliki do pobrania:

Obwieszczenie

 

Decyzja nr 173/2017 - zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

 

 


2017-08-16

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

>> Plik do pobrania:

Obwieszczenie

 


2017-08-04

Wykaz  lokali użytkowych Stanowiących własność  Powiatu Sztumskiego

przeznaczonych w najem - w drodze bezprzetargowej  na rzecz dotychczasowego użytkownika

 

 

Opis i położenie

Opis lokalu

Sposób zbycia

 

Przeznaczenie

lokalu

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

Obręb II miasta Sztum, działka nr  403/16,  przy

ul. Reja 12 w Sztumie

Lokal użytkowy Nr 3 o pow. 57,60 m2 wraz z częściami wspólnymi 1/4 części korytarza i łazienki o pow. 13,68m, położony na I piętrze budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie

 

Najem   

 

 biurowe

Czynsz najmu płatny miesięcznie obejmujący opłaty  za media

Obręb II miasta Sztum, działka nr  403/16,  przy

ul. Reja 12 w Sztumie

Lokal użytkowy Nr 2 o pow. 24,78 m2 wraz z częściami wspólnymi 1/4 części korytarza i łazienki o pow. 13,68m, położony na I piętrze budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie

Najem

biurowe

Czynsz najmu płatny miesięcznie obejmujący opłaty  za media

 

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami - mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 

Wykaz  nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sztumskiego przeznaczonych do dzierżawy na czas nieokreślony,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 

 

 

 Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomo-

ści w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie

w  planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sztum

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

 Obręb II miasta  Sztum   części działki nr 496/1 o pow. 50 m2  , dla której prowadzona jest księga wieczysta nr  GD2I/00000398/8

  Grunt zabudowany budynkiem usługowym stanowiący własność dzierżawcy

 

 

 

 

Nie dotyczy 

 

Dzierżawa na czas nieokreślony

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  „Centrum Miasta Sztum” uchwalonego Uchwałą nr XVII/117/07 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20.12.2007 r.  teren przeznaczony jest pod usługi i handel

Dzierżawa płatna miesięcznie , według wysokości ustalonej zgodnie  z Uchwałą  Nr 138/2016 Zarządu  Powiatu Sztumskiego z dnia

Osoby , którym przysługuje  prawo pierwszeństwa  w nabyciu wykazanej nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami ( DZ. U. z 2016 r. , poz. 2147.)- mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia  wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 

 

Sztum, dn. 31.07.2017 r.

 

 

 

 


2017-05-24

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarzadowymi w 2016 r.

>> Pliki do pobrania:

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarzadowymi w 2016 r.

Załącznik do sprawozdania

 


Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz uchwały nr XXVI/143/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie” oraz na podstawie przedłożonych przez Komisję Konkursową protokołów
z dnia 2-3 marca 2017 r. z opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego wybiera do realizacji zadania publicznego następujące oferty w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.

1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Stowarzyszenie „Do życia przez życie” w Uśnicach.
2. W zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska oddział w Sztumie.
3. W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu;
Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich;
Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sztumie;  
Stowarzyszenie „Do Życia przez Życie” w Uśnicach;
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce”;
Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś”;
Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki Iskra;
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży  Niepełnosprawnej Koniecwałd.
Poniżej załączono protokoły z obrad komisji oraz Uchwałę Zarządu Powiatu Sztumskiego określającą wysokość środków finansowych przyznanych dla poszczególnych oferentów.

>> Plik do pobrania:

Uchwała oraz protokoły

 


2017-02-20

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVI/143/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie” oraz na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 13 lutego 2017 r. z opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego wybiera do realizacji zadania publicznego następującą ofertę w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na zadanie pn.: „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym, dla dzieci i młodzieży z Powiatu Sztumskiego”.

 

>> Pliki do pobrania:

Protokół

Wybór oferty

 


2017-02-06

Zgodnie z art. 214 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) poniżej podaje się do publicznej wiadomości uchwałę nr XXVIII/154/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

>> Plik do pobrania

Załączniki

 

 


 

2017-02-06

Zarząd Powiatu Sztumskiego

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku na zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz

 


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz właścicieli gruntów przyległych

 

 

Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomo-

ści w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

Gmina Mikołajki Pomorskie, obręb Krasna Łąka , działka nr 241 o pow. 0,0025 ha sklasyfikowanej jako tereny mieszkaniowe B- 0,0025 ha,

Księga wieczysta GD2I/00015218/1

Grunt niezabudowany

 

 

233,00 zł

 

Na rzecz właściciela działki nr 245/1

Gmina Mikołajki pomorskie nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mikołajki Pomorskie przedmiotowa działka mieści się w terenach istniejącej zabudowy usługowej i zainwestowania

 

Cena za nieruchomość płatna na dzień przed sporządzeniem aktu notarialnego oraz

Nabywca pokrywa koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisów w księgach wieczystych.

Osoby , którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( DZ. U. z 201 r. , poz. 2147.)- mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 


 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy i najmu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy i najemcy

 

Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomo-

ści w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

Gmina Stary Dzierzgoń, obręb Mortąg,1/2 części działki nr 113 o pow. 0,20 ha sklasyfikowanej jako pastwiska trwałe klasy PsIV o pow. 0,0500 ha, użytki rolne zabudowane klasy B-RIVa – 0,1500 ha,

Księga wieczysta GD2I/00000398/8

Grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

Dzierżawa i Najem na czas nieokreślony

Gmina Stary Dzierzgoń nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzierzgoń zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Stary Dzierzgoń określa funkcję „ tereny istniejącego zainwestowania zabudowa zagrodowa”

 

 

Dzierżawa płatna raz w roku do dnia 31 marca każdego roku, najem płatny do 10 każdego miesiąca według wysokości ustalonej zgodnie z Zarządzeniem Starosty Sztumskiego

Osoby , którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( DZ. U. z 2016 r. , poz. 2147.)- mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 


Wykaz garaży stanowiących własność Powiatu Sztumskiego przeznaczonych do wynajęcia na okres do trzech lat

 

Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomości w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie

 

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

  1. Garaż o pow. 18 m2 położony na działce nr 403/16 w obrębie II miasta Sztum, przy ul. Reja 12

 

Garaż murowany oznaczony nr 15

 

 

 

 

 

-

Najem na czas do trzech lat

 

 

Garażowanie samochodu osobowego

Czynsz najmu,

 

 

Osoby , którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami - mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 

 

Sztum, dn. 17.01.2017 r.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:37
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2018-03-21 22:12:53
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2017-01-20 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-03-21 21:57:04