Starostwo Powiatowe w Sztumie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Aktualności

2017

2017-05-24

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarzadowymi w 2016 r.

>> Pliki do pobrania:

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarzadowymi w 2016 r.

Załącznik do sprawozdania

 


Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz uchwały nr XXVI/143/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie” oraz na podstawie przedłożonych przez Komisję Konkursową protokołów
z dnia 2-3 marca 2017 r. z opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego wybiera do realizacji zadania publicznego następujące oferty w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.

1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Stowarzyszenie „Do życia przez życie” w Uśnicach.
2. W zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska oddział w Sztumie.
3. W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu;
Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich;
Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sztumie;  
Stowarzyszenie „Do Życia przez Życie” w Uśnicach;
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość i Słońce”;
Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś”;
Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki Iskra;
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży  Niepełnosprawnej Koniecwałd.
Poniżej załączono protokoły z obrad komisji oraz Uchwałę Zarządu Powiatu Sztumskiego określającą wysokość środków finansowych przyznanych dla poszczególnych oferentów.

>> Plik do pobrania:

Uchwała oraz protokoły

 


2017-02-20

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVI/143/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie” oraz na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 13 lutego 2017 r. z opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego wybiera do realizacji zadania publicznego następującą ofertę w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na zadanie pn.: „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym, dla dzieci i młodzieży z Powiatu Sztumskiego”.

 

>> Pliki do pobrania:

Protokół

Wybór oferty

 


2017-02-06

Zgodnie z art. 214 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) poniżej podaje się do publicznej wiadomości uchwałę nr XXVIII/154/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

>> Plik do pobrania

Załączniki

 

 


 

2017-02-06

Zarząd Powiatu Sztumskiego

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku na zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

>> Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz

 


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz właścicieli gruntów przyległych

 

 

Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomo-

ści w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

Gmina Mikołajki Pomorskie, obręb Krasna Łąka , działka nr 241 o pow. 0,0025 ha sklasyfikowanej jako tereny mieszkaniowe B- 0,0025 ha,

Księga wieczysta GD2I/00015218/1

Grunt niezabudowany

 

 

233,00 zł

 

Na rzecz właściciela działki nr 245/1

Gmina Mikołajki pomorskie nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mikołajki Pomorskie przedmiotowa działka mieści się w terenach istniejącej zabudowy usługowej i zainwestowania

 

Cena za nieruchomość płatna na dzień przed sporządzeniem aktu notarialnego oraz

Nabywca pokrywa koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisów w księgach wieczystych.

Osoby , którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( DZ. U. z 201 r. , poz. 2147.)- mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 


 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy i najmu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy i najemcy

 

Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomo-

ści w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

Gmina Stary Dzierzgoń, obręb Mortąg,1/2 części działki nr 113 o pow. 0,20 ha sklasyfikowanej jako pastwiska trwałe klasy PsIV o pow. 0,0500 ha, użytki rolne zabudowane klasy B-RIVa – 0,1500 ha,

Księga wieczysta GD2I/00000398/8

Grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

Dzierżawa i Najem na czas nieokreślony

Gmina Stary Dzierzgoń nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzierzgoń zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Stary Dzierzgoń określa funkcję „ tereny istniejącego zainwestowania zabudowa zagrodowa”

 

 

Dzierżawa płatna raz w roku do dnia 31 marca każdego roku, najem płatny do 10 każdego miesiąca według wysokości ustalonej zgodnie z Zarządzeniem Starosty Sztumskiego

Osoby , którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( DZ. U. z 2016 r. , poz. 2147.)- mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 


Wykaz garaży stanowiących własność Powiatu Sztumskiego przeznaczonych do wynajęcia na okres do trzech lat

 

Opis i położenie

Zabudowania/ pomieszczenia

Wartość

nieruchomości w zł

Sposób zbycia

Przeznaczenie

 

Warunki płatności ,

dodatkowe koszty

  1. Garaż o pow. 18 m2 położony na działce nr 403/16 w obrębie II miasta Sztum, przy ul. Reja 12

 

Garaż murowany oznaczony nr 15

 

 

 

 

 

-

Najem na czas do trzech lat

 

 

Garażowanie samochodu osobowego

Czynsz najmu,

 

 

Osoby , którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami - mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu do Starostwa Powiatowego w Sztumie .

 

 

Sztum, dn. 17.01.2017 r.

 

Liczba odsłon:31
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2017-05-24 14:25:20
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2017-01-20 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-03-25 14:07:42