Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr II/4/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 listopada 2002 roku

w sprawie zmiany tymczasowego statutu powiatu sztumskiego


Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


W Tymczasowym Statucie Powiatu Sztumskiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr I/1/2002 podjętej przez Osobę Pełniącą Funkcję Organów Powiatu działającą za Radę Powiatu Sztumskiego z dnia 2 stycznia 2002r. w sprawie uchwalenia Tymczasowego Statutu Powiatu Sztumskiego wprowadza się następujące zmiany:

  1. W §8 pkt 4 skreśla się cyfrę ,,18" i zastępuje się ją cyfTą ,,17"

  2. W §12 pkt 1 skreśla się wyrazy ,jednego wiceprzewodniczącego" i zastępuje się je wyrazami "dwóch wiceprzewodniczących"

  3. W §52 pkt 2 skreśla się cyfTę ,,2" i zastępuje się ją cyfTą ,,3"

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie


Na mocy przepisów obowiązującego prawa do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym uchwalenie statutu powiat, który stanowi o jego ustroju.
Na mocy §1 pkt 4 Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu (Dz. U. 01 Nr 62 poz. 631 z późno zm.) został powołany do życia Powiat Sztumski.
Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 29 ust. 3a i ust 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) wyznaczył Osobę Pełniącą Funkcje Organów Powiatu, która do czasu wyłonienia w drodze wyborów organów powiatu, pełniła funkcje tychże organów.
Działając na mocy przyznanych prawem jej uprawnień Osobą Pełniąca Funkcję Organów Powiatu działając za Radę Powiatu podjęła Uchwałę Nr I/1/2002 z dnia 2 stycznia 2002r. w sprawie uchwalenia tymczasowego statutu powiatu sztumskiego.
W wyborach samorządowych w dniu 27 października 2002r. wyłoniony został skład Rady Powiatu Sztumskiego w liczbie 17 radnych, o których mowa w art. 9 ust 4 wyżej wymienionej ustawy o samorządzie powiatowym.
Nowowybrana Rada Powiatu postanowiła dokonać zmian w dotychczas obowiązującym statucie tymczasowym powiatu w paragrafach wymienionych w treści niniejszej Uchwały.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, jak również cytowane powyżej przepisy prawa podjęcie przedmiotowej Uchwały jest zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:878
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-13 14:51:27
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-12 13:01:05