Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr II/5/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 listopada 2002 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego.


Na podstawie art. 14, ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1


Dokonuje się wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego w osobie Pana ZDZISŁAWA ROMUALDA BARAŃSKIEGO.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Rada Powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego, którego zadaniem jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. Również w przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący Rady. Tymczasowy Statut Powiatu Sztumskiego przewiduje wybór 1 Wiceprzewodniczącego, który wybierany jest z grona radnych bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1000
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-13 14:53:54
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-13 14:52:35