Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr II/8/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 listopada 2002 roku

w sprawie wyboru dwóch członków Zarządu


Na podstawie art. 27 ust 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
Rada Powiatu Sztumskiego uchwala się, co następuje:

§ 1


  1. Dokonuje się wyboru dwóch członków zarządu w osobach:

    • a) Pani JOLANTY MARZENNY SZEWCZUN
      b) Pana JAROSŁAWA JÓZEFA CHRUSTA


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Stosownie do zapisu art. 27 ust 3 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu dokonuje wyboru wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Zgodnie z art. 27 ust 1 wyżej cytowanej ustawy rada dokonuje wyboru wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, jak również cytowane powyżej przepisy prawa podjęcie przedmiotowej Uchwały jest zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:881
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-13 14:54:50
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-12 13:10:26