Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr III/14/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 listopada 2002 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu


Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1


 1. Ustala się wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu w wysokości 8427,00 zł składającego się z następujących składników:

  1. wynagrodzenie zasadnicze wg XX kategorii zaszeregowania tj. 4200,00zł brutto
  2. stawka dodatku funkcyjnego wg gr. 8 w wysokości 200 % najniższego wynagrodzenia tj. 1420,00zł brutto
  3. dodatek specjalny w wysokości 35% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 1967,00zł brutto
  4. dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego wg. zasad obowiązujących pracowników samorządowych tj. 840,00zł brutto

 2. Rada Powiatu przyznaje Przewodniczącemu Zarządu dodatek specjalny w wysokości 35% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego zgodnie z zapisem § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w spr. zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2002r. Nr 61, poz. 707 z późn. zm.)
 3. Upoważnia się przewodniczącego Rady do przedłużania okresu otrzymywania przez Przewodniczącego Zarządu dodatku specjalnego zgodnie z przepisami przywołanymi w ust.2.

§ 2


Pozostałe czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu dokonuje Przewodniczący Rady Powiatu za wyjątkiem prawa do ustalania wynagrodzenia które pozostaje w kompetencji Rady Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 19 listopada 2002r.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym stanowią, że do właściwości Rady Powiatu należy wybór Zarządu Powiatu w tym Starosty, który jest z mocy w/w/ ustawy Przewodniczącym Zarządu. W związku z powyższym Rada jest organem właściwym do ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu.
Propozycja wynagrodzenia i jego składniki ustalone są w wysokości jak dla powoływanej przez Prezesa Rady Ministrów osoby pełniącej do dnia 18 listopada 2002r. funkcję organów powiatu sztumskiego.
Funkcję pracodawcy dla Przewodniczącego Zarządu pełni organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tj. Rada Powiatu która może upoważnić Przewodniczącego Rady Powiatu do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za wyjątkiem prawa do ustalania wynagrodzenia. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w spr. zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2002r.Nr61, poz.707 z późn.zm.) w §7 ust. 1 i 2 przewiduje możliwość przyznania dodatku specjalnego ze względu na zakres wykonywanych zadań i charakter pracy w wysokości nie przekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres 1 roku.
Wobec powyższego uzasadnione jest przyznanie w/w dodatku w wysokości 35% tegoż wynagrodzenia z uwagi na wykonywanie niżej wymienionych zadań przez Przewodniczącego Zarządu:

 1. Stały nadzór nad administrowaniem danymi osobowymi w Starostwie
 2. Nadzór nad wdrożeniem i funkcjonowaniem systemów informatycznych w Starostwie
 3. Inicjowanie współpracy z zagranicą i rozwój tej współpracy.
  Ze względów organizacyjno - technicznych Rada upoważnia Przewodniczącego Rady do przedłużania otrzymywania dodatku specjalnego przez Przewodniczącego Zarządu.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1046
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-13 15:02:43
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-13 15:02:04