Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr III/17/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 listopada 2002 roku

w sprawie zmiany tymczasowego statutu powiatu sztumskiego


Na podstawie art. 12 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1


W Tymczasowym Statucie Powiatu Sztumskiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr I/1/2002 podjętej przez Osobą Pełniącą Funkcję Organów Powiatu Sztumskiego z dnia 2 stycznia 2002 roku w sprawie uchwalenia Tymczasowego Statutu Powiatu Sztumskiego w § 50 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych."

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:880
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-13 15:05:11
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-12 13:33:43