Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr IV/23/2002
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sztumskiego.


Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592, z 2002r. nr 23, poz.220/

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sztumskiego, posiadających księgę wieczystą nr 37431 hipoteką kaucyjną w kwocie 350.000,00 złotych użytkowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie (szpital).

§ 2


Koszty ustanowienia hipoteki kaucyjnej ponosi kredytobiorca Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej w kwocie 350.000,00 złotych na nieruchomości stanowiącej własność powiatu Sztumskiego w związku z wystąpieniem o kredyt krótkoterminowy obrotowy w kwocie 350.000,00 złotych na warunkach określonych przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Sztumie tj.

 1. oprocentowanie kredytu 14 % w stosunku rocznym z zastrzeżeniem zmiennej stopy procentowej
 2. odsetki od kredytu płatne kwartalnie
 3. okres funkcjonowania kredytu 12 m-cy
 4. spłata kredytu - jednorazowo w ostatnim miesiącu jego funkcjonowania
 5. prowizja od udzielonego kredytu 1 % płatna w dniu jego uruchomienia.

  Warunkiem uzyskania kredytu jest:
  - złożenie pisemnego poręczenia Starostwa Powiatowego w Sztumie
  - zawarcie umowy przewłaszczenia na rzecz Banku Spółdzielczego w Sztumie sprzętu medycznego o wartości 464.370,04 złotych stanowiącego własność SP ZOZ w Sztumie.
  - ustanowienie hipoteki kaucyjnej w kwocie 350.000,00 złotych na nieruchomości użytkowanej przez szpital.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż uzyskane środki finansowe poprawią płynność finansową SP ZOZ w Sztumie podjęcie uchwały jest zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:916
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-16 12:48:11
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-12 13:56:29