Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr V/26/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 01 lutego 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia Zasad Korzystania ze Środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Na podstawie art. 405; art. 407 w związku z art. 406; art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) i na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1


Zatwierdza się Zasady Korzystania ze Środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Traci moc wiążącą uchwała nr 5/2002 podjętą przez Osobę Pełniącą Funkcje Organów Powiatu działająca za Zarząd Powiatu w Sztumie z dnia 18 lutego 2002r. w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002r.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym, tworzonym zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), która szczegółowo określa źródła dochodów oraz rodzaje zadań, które mogą być z niego dofinansowywane.
O dotację mogą ubiegać się podmioty z terenu powiatu sztumskiego lub podmioty realizujące zadania na terenie powiatu sztumskiego.
Plan przychodów i wydatków PFOŚiGW określany jest w drodze uchwały Rady Powiatu, natomiast kwalifikacja złożonych wniosków oraz ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania należy do Zarządu Powiatu.
Szczegółowe zasady udzielania dotacji w/w podmiotom oraz priorytetowe zadania na kolejne lata określane są w drodze uchwały Rady Powiatu.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załączniki do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:892
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-18 14:11:46
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 13:23:42