Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr V/27/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 01 lutego 2003 roku

w sprawie powierzenia zadań własnych Powiatu - Gminom w zakresie
bieżącego utrzymania dróg powiatowych


Na podstawie art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tj (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1


 1. Powierza się zadania własne Powiatu - Gminom Sztum i Dzierzgoń w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych miejskich i zamiejskich stanowiący załącznik Nr l do uchwały.
 2. Powierza się zadania własne Powiatu - Gminom Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Sztumskiego

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


 1. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzania prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu. (Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym).
 2. W celu usprawnienia prac związanych z utrzymaniem bieżącym dróg powiatowych miejskich i zamiejskich na terenie powiatu sztumskiego Gminy wyraziły wolę przejęcia jako zadanie zlecone w 2003 roku utrzymanie dróg powiatowych.
  Utrzymanie ulic w miastach Sztum i Dzierzgoń obejmuje:
  - wykonywanie remontów cząstkowych,
  - oznakowania pionowego i poziomego ulic,
  - usuwania wiatrołomów,
  - sprzątanie i odśnieżania ulic,
  - inne proste prace wskazane przez Starostwo.
  Utrzymanie dróg zamiejskich powiatowych na terenie Gminy Sztum, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, i Mikołajki Pomorskie obejmuje:
  - oczyszczanie (udrażnianie) przepustów pod drogami i zjazdami
  - wykonywanie rowków odwadniających w poboczach dróg,
  - oznakowania pionowego i poziomego dróg,
  - koszenie chwastów na poboczach dróg oraz w połowie skarp rowów przydrożnych,
  - wycinanie zarośli z rowów przydrożnych,
  - podcinanie koron drzew oraz odrostów przy drzewach,
  - usuwanie przydrożnych drzew stosownie do wydanych decyzji,
  - usuwanie wiatrołomów,
  -roboty porządkowe na ulicach (teren zabudowy wsi),.
  -inne proste prace wskazane przez Starostwo.
 3. Uwzględniając powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Załączniki do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:953
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-18 14:13:45
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 13:26:13