Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr VII/39/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na czas nieokreślony


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.l592, z 2002r. nr 23, poz.220/

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 91/97 o powierzchni 9,5441 ha położonej w obrębie Barlewice, gmina Sztum na cele rolnicze na czas nieokreślony w ramach przetargu pisemnego nieograniczonego.

§ 2


Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Nieruchomość rolna stanowiąca działkę nr 91/97 o pow. 9,5441 ha bez zabudowań, położona w obrębie Barlewice gm. Sztum, która w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sztum znajduje się w terenach budowlanych projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obecnie wydzierżawiona na okres jednego roku gospodarczego.
W celu prawidłowego zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości wydzierżawienie jej na czas nieokreślony - jest gospodarczo uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:883
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-18 14:07:58
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 07:38:00