Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr VII/41/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2003 roku

w sprawie tworzenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów oraz dysponowania tymi środkami


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela ( Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z późn. zm.)

uchwala się co następuje:

§ l


Rada Powiatu tworzy fundusz zdrowotny w wysokości 0,3 % z osobowego funduszu płac nauczycieli na pomoc zdrowotną.

§ 2


Upoważnia się dyrektorów placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu w Sztumie, do dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną.

§ 3


Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną ujęte są w budżetach placówek.

§ 4


Za wykonanie uchwały odpowiada Zarząd Powiatu Sztumskiego.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 4 Karty Nauczyciela ( Dz. U. z 1997 r. Nr 45 poz. 357 z późno zm.) nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej przysługują świadczenia finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną. Środki te, zagwarantowane w budżetach placówek oświatowo - wychowawczych, powinny być przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dysponowanie nimi pozostawia się w gestii dyrektorów jednostek, którzy na podstawie opracowanego i zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną oraz związki zawodowe regulaminu, dokonają ich rozdziału.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:941
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-20 08:46:25
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 08:15:24