Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XI/48/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 czerwca 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 109 ust. 1 i art. 112 ust 1 i 2, pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


  1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 60.996 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
    Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 20.235.452 zł.

  2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 630.773 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
    Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 22.415.353 zł.

  3. Deficyt budżetu powiatu będzie pokryty przychodem pochodzącym z kredytu bankowego w wysokości 1.826.765 zł oraz z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 353.136 zł

Przychody po zmianie wynoszą 2.179.901 zł.

§ 2


Zwiększa się plan przychodów środków specjalnych o kwotę 7.620 zł oraz plan wydatków o kwotę 7.620 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów środków specjalnych po zmianie wynosi 559.570 zł
Plan wydatków środków specjalnych po zmianie wynosi 565.020 zł

§ 3


W uchwale IV/25/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. załącznik nr 7 "Wydatki na zadania inwestycyjne 2003 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:891
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-20 09:26:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 09:36:12