Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XI/49/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 czerwca 2003 roku

w sprawie powierzenia zadań własnych Powiatu - Gminie Sztum i Miastu Dzierzgoń w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych


Na podstawie art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tj (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1


  1. Powierza się zadania własne Powiatu - Gminie Sztum w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz projektu usprawnień ruchu na drodze powiatowej w mieście Sztum zgodnie z porozumieniem stanowiącym załącznik Nr. l do uchwały.
  2. Powierza się zadania własne Powiatu - Miastu Dzierzgoń w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz projektu usprawnień ruchu na drodze powiatowej w mieście Dzierzgoń zgodnie z porozumieniem stanowiącym załącznik Nr. 2 do uchwały

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Sztumskiego

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


  1. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzania, prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego a, także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu. (Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym).
  2. Powiat przekaże środki finansowe w kwocie 5.000 zł. na wykonanie remontu chodnika przy ul. Chełmińskiej w Sztumie (droga powiatowa) na odcinku od ul. Lipowej do budynku przychodni lekarskiej. Gmina Sztum zadeklarowała wykonanie powyższego zadania i rozliczenia pozostałej kwoty ze środków własnych.
    Rozliczenie prac nastąpi w ciągu 14 dni do dnia odbioru i przedłożeniu protokołu odbioru wraz z obmiarem wykonanych prac.
  3. Powiat przekaże środki finansowe w kwocie 5.000 zł. na wykonanie remontu odwodnienia przy ul. Słowackiego w Dzierzgoniu (droga powiatowa) na odcinku od posterunku policji do skrzyżowania z ulicą Pogodną. Miasto Dzierzgoń zadeklarowało wykonanie powyższego zadania i rozliczenia pozostałej kwoty ze środków własnych.
    Rozliczenie prac nastąpi w ciągu 14 dni do dnia odbioru i przedłożeniu protokołu odbioru wraz z obmiarem wykonanych prac.
  4. Uwzględniając powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Załączniki do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:928
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-20 09:29:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-20 09:27:54