Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XII/55/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 sierpnia 2003 roku

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


W Uchwale Nr III/9/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2002 roku w sprawie powołania komisji stałej zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

§ 1


Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

  1. Jędrzejczyk Czesława - Przewodniczący Komisji
  2. Zdziebłowski Ryszard - Zastępca przewodniczącego Komisji
  3. Kraszewski Zdzisław
  4. Kania Józef
  5. Juchno Piotr".§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym(tj .Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Tymczasowy Statut Powiatu Sztumskiego podjęty Uchwałą Nr I/1/2002 z dnia 02 stycznia 2002 roku przez Osobę Pełniącą Funkcję Organów Powiatu działającą za Radę Powiatu w sprawie uchwalenia tymczasowego statutu powiatu sztumskiego stanowią, że Rada Powiatu kontroluje działalność Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
Zgodnie z brzmieniem § 36 statutu do właściwości Rady Powiatu należy wybór Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej w liczbie do 5, w tym zastępcę przewodniczącego.
Do chwili obecnej Komisja Rewizyjna funkcjonowała w czteroosobowym składzie.
Rada Powiatu Sztumskiego podjęła decyzję o uzupełnieniu składu osobowego Komisji Rewizyjnej do 5 osób.
Wobec powyższego wnosi się o podjęcie stosownej uchwały.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:902
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-23 13:46:50
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 11:00:55