Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XIV/59/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 2003 roku

w sprawie powierzenia zadania własnego Powiatu - Gminie w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych


Na podstawie art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tj (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1


Powierza się zadanie własne Powiatu - Gminie Stary Dzierzgoń w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich- zimowe utrzymanie dróg (ZUD).

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


 1. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzania prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu (Art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym).
 2. W celu usprawnienia prac związanych z utrzymaniem bieżącym dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu sztumskiego Gmina Stary Dzierzgoń wyraziła wolę przejęcia jako zadanie zlecone utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2003/2004 tj:
  - patrolowo - interwencyjne odśnieżanie dróg powiatowych
  - zwalczanie - zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej
  szerokości jezdni przy użyciu mieszaniny kruszyw naturalnych - soli
  - odśnieżanie z jednoczesnym uszorstnianiem całej szerokości jezdni.
  - przygotowanie mieszaniny oraz jej załadunek na rozsypywarki.
 3. W załączeniu wykaz dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania załącznik nr 1.
 4. Uwzględniając powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:951
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-23 13:52:16
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 12:14:16