Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XVI/77/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego


Na podstawie art. 12 pkt. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 200lr. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ l


 1. W § 70 ust. 6 i 7 Statutu Powiatu Sztumskiego otrzymuje brzmienie:
  „6. Zarząd Powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych osób prawnych”.
  „7. Wykaz jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych osób prawnych stanowi załącznik Nr 3 do Statutu.”
 2. W § 71 wprowadza się następujące zmiany:
  a. w ust. l skreśla się punkt l, a dotychczasowy punkt 2 otrzymuje oznaczenie punktu l,
  b. w ust. 2 po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
  "Komenda Powiatowa Policji".

§ 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/54/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sztumskiego otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:954
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-26 13:09:32
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-18 13:05:30