Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XII/53/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 sierpnia 2003 roku

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania a 2003 roku


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/ Dz.U. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082; z 1998r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz.1019, Nr 162, poz.1118 i 1126; z 1999r. Nr 49, poz.486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz.1280; z 2000r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249; z 2001r. Nr 39, poz.459, Nr 100, poz.1080, Nr 125, poz.1368, Nr 129, 1444, Nr 154, poz. 1792 i poz. 1800; z 2002r. Nr 169, poz.1387, Nr 200, poz. 1679 i poz. 1683, Nr 241, poz. 2074; z 2003r. Nr 7, poz. 79/

§ 1


 1. Uchwala się plan finansowy zawierający zadania oraz wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań w 2003 roku, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie zgodnym ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 7 z 2003r., poz. 79) dokonano podziału środków przewidzianych planem finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2003 rok.
Zgodnie z kompetencjami Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1:

 1. Zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:
  - udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej,
  - finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
 2. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej określone w art. 35 a ustawy:
  - dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
  - dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

W uchwale uwzględniono kwotę zobowiązań z tytułu realizacji umów z zakresu rehabilitacji zawodowej zawartych przez powiat do dnia 31 grudnia 2002 roku przypadających do wypłaty w 2003 roku oraz zobowiązań w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej /kwota środków na pokrycie rocznego kosztu pobytu jednego uczestnika w WTZ w 2003 roku ustalona została przez Zarząd PFRON w wysokości 13 414 zł./,

w związku z powyższym uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON spełnia wymogi określone w art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji.

Załącznik do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:886
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-23 13:39:29
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-23 13:36:15