Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XIV/64/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 2003 roku

w sprawie przystąpienia do "Programu wyrównywania różnic między regionami"


Na podstawie art. 45 ust. l, art. 47 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. l i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) art. 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U Nr 96, poz. 861 z późn. zm.)

uchwala się co następuje:

§ l


Przystąpienie Powiatu Sztumskiego do programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami", zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej PFRON nr 29/2003 z dnia 30 lipca 2003 roku.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn



Uzasadnienie:


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił "Program wyrównywania różnic między regionami", który został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej PFRON Nr 29/2003 z dnia 30 lipca 2003 roku.
Program realizowany jest w następujących obszarach:

  1. Obszar A - na wyposażanie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.
  2. Obszar B - na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
  3. Obszar C - dla pracodawców, w tym przedsiębiorców z chronionego i otwartego rynku pracy na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości.
  4. Obszar D - na likwidację barier transportowych - dofinansowanie części kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

W interesie Powiatu leży przystąpienie do programu z uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych i działanie w kierunku likwidacji bezrobocia.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:970
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-25 09:06:34
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-25 09:05:32