Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XVII/4/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 stycznia 2004 roku

zmieniająca uchwalę w sprawie zasad ustalania diet radnych Rady Powiatu Sztumskiego


Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2000r. Nr 61, poz. 709)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


W uchwale Nr III/13/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie zasad ustalania diet radnych Rady Powiatu Sztumskiego § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

§ 2


  1. Podstawą do obliczania kwoty diety jest minimalne wynagrodzenie określane w drodze odrębnej ustawy.
  2. Diety dla radnych wypłacane są z dołu nie później niż w ostatnim dniu roboczym miesiąca.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


W budżecie Powiatu Sztumskiego w rozdziale 75019 "Rady powiatów" w § 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" zabezpiecza się środki na wypłatę miesięcznych diet z tytułu prac Rady Powiatów, które wypłacane są radnym za udział w sesjach, Komisjach Rady i w Zarządzie Powiatu.
Zasady ustalania diet Rada Powiatu określiła uchwałą Nr III/13/2002
z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie zasad ustalania diet radnych Rady Powiatu Sztumskiego.
Zgodnie z brzmieniem § 2 wymienionej wyżej uchwały podstawą do obliczenia kwoty diet było najniższe wynagrodzenie ogłaszane przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679) od dnia 1 stycznia 2003 roku utracił moc obowiązującą art. 774 Kodeksu Pracy na podstawie, którego Minister Pracy i Polityki Socjalnej utracił uprawnienie do określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie bowiem z cytowaną wyżej ustawą określono w § 4 ust. 1 minimalne wynagrodzenie w kwocie 800 zł. Podać należy, że minimalne wynagrodzenie nie jest tożsame z najniższym wynagrodzeniem zasadniczym pracowników. Od dnia 1 stycznia ustalano i wypłacano diety zgodnie z obowiązującą ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
W uchwale wprowadzono zapis o terminie wypłaty diet dla radnych. Do dnia podjęcia niniejszej uchwały były one wypłacane zgodnie z proponowanym zapisem. Wobec powyższego niniejsza uchwała ma charakter porządkujący.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:980
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-31 09:29:19
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-31 09:27:40