Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XVII/6/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 stycznia 2004 roku

w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością powiatu


Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 21 ust. 4 i 5b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr 66, poz. 799 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Określa się stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością powiatu w podróży służbowej radnego w wysokości 100% stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu używanego do celów służbowych nie będącego własnością pracodawcy ustalonej na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 06 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.).

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady i Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez Radę Powiatu. Sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych określa w drodze rozporządzenia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na wniosek radnego przewodniczący rady może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością powiatu. W takich przypadkach radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu określonych przez radę zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.
Uchwała przedstawiona radzie Powiatu ma zatem charakter porządkujący.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:896
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-31 09:47:40
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-31 09:39:40