Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XVII/7/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 stycznia 2004 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Sztumskiego z tytułu należności pieniężych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa


Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz.148 późn. zmn.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Sztum oraz jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

§ 2


Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 • - decyzji - rozumie się przez to wyrażone na piśmie oświadczenie woli kierownika jednostki będącej wierzycielem lub Zarządu w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności,
  - należności - rozumie się przez to należność pieniężną o której mowa w § 1 przypadającą od jednego zobowiązanego wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności ubocznej należności według stanu w chwili podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona - sumą należności ubocznych,
  - jednostce organizacyjnej, rozumie się przez to jednostkę budżetową, zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze.

§ 3


 1. Należności pieniężne mogą być umorzone w całości lub w części jeżeli:

  • a) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić należności,
   b) w wyniku egzekucji z majątku dłużnika, dłużnik lub osoby pozostające na Jego utrzymaniu byliby pozbawieni niezbędnych środków utrzymania,
   c) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 4.000 zł,
   d) dłużnik - osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
   e) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,

 2. Należność może być również umorzona w całości lub w części mimo braku okoliczności wymienionych w ust. 1 jeżeli postępowanie wyjaśniające wykaże, ze za umorzeniem przemawiają szczególne względy gospodarcze i społeczne.
 3. Umorzenie należności z przyczyn, o których mowa w ust. 2, może nastąpić wówczas, gdy odroczenie terminu lub rozłożenie na raty nie zapewnia spłaty należności.

§ 4


 1. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.
 2. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należnej głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.
 3. Jeżeli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko części należności, w decyzji należy określić termin zapłaty pozostałej części należności. Jeżeli zobowiązany nie dotrzymał terminu zapłaty, decyzja o umorzeniu może być w całości cofnięta.

§ 5


 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi kierownik jednostki organizacyjnej może odroczyć termin spłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze zobowiązanego oraz uzasadniony interes wierzyciela.
 2. Od należności, o której termin odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydawania decyzji do upływu terminu zapłaty określonych w decyzji.
 3. Jeżeli zobowiązany nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych w decyzji, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w tym również z odsetkami, o których mowa w ust.2.

§ 6


Należność może być umorzona na wniosek dłużnika lub z inicjatywy wierzyciela. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty może nastąpić jedynie na wniosek zobowiązanego.

§ 7


 1. Jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty 5.000 zł do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności uprawnieni są kierownicy jednostek organizacyjnych.
 2. Jeżeli należność przekracza kwotę określoną w ust. 1 o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty decyduje Zarząd Powiatu Sztumskiego.

§ 8


 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa § 7 ust. 1 zobowiązani są do składania kwartalnych informacji Zarządowi Powiatu Sztumskiemu o wysokości umorzonych należności głównych i ubocznych oraz ulg udzielonych w trybie określonym w uchwale.
 2. Zarząd Powiatu Sztumskiego zobowiązany jest do przedłożenia, po zakończeniu roku budżetowego w terminie do 31 marca sprawozdania Radzie Powiatu Sztumskiego o wysokości umorzonych należności głównych i ubocznych, odroczeń terminu spłaty oraz rozłożenia płatności na raty wraz z uzasadnieniem.
 3. W sprawozdaniu tym również są uwzględniane informacje przedłożone przez kierowników jednostek organizacyjnych.

§ 9


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Zgodnie z zapisem określonym w art. 34a ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić w drodze uchwały szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych.
Z uwagi na brak uregulowania w powiecie sztumskim zasad i trybu dochodzenia przysługujących powiatowym jednostkom organizacyjnym należności podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:962
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-08-31 09:58:14
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-31 09:53:37