Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr 13/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 lutego 2004 roku

w sprawie utworzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczm w Kołozębiu trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.2 pkt. 1 i ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt.3 lit. h, art. 58 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1


  1. Z dniem 1 września 2004 roku tworzy się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kołozębiu trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
  2. Akt założycielski szkoły stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Statut powołanej szkoły zostanie nadany z chwilą ukazania się rozporządzenia w sprawie ramowych statutów placówek publicznych.

§ 2


Z dniem 1 września 2004 roku w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu wchodzą n/w szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa Specjalna
  2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.
  3. Trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

§ 3


Wymieniona w § 2 pkt. 3 szkoła jest szkołą publiczną.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Zmiana ustawy o systemie oświaty nakazuje nam włączyć uczniów kończących gimnazjum do dalszego cyklu kształcenia. W związku z powyższym na wniosek dyrektora oraz rady pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu tworzy się z dniem 1 września 2004 roku trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Organizację szkół wymienionych w § 2 niniejszej uchwały określi statut Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu, który zostanie: nadany z chwilą ukazania się rozporządzenia w sprawie ramowych statutów placówek publicznych.

Załącznik do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:901
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-09-08 15:31:29
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-09-08 15:25:40