Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXI/22/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 kwietnia 2004 roku

w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń i nagród


Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciel (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 grudnia 2003r. uchylająca ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2258) oraz w powiązaniu z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 77 (1) i 77(2) § 4, 5 i 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadkach zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę z dnia 11 maja 2000r. (Dz. U. Nr 39 poz. 455 z późn. zm.)

Uchwala się, co następuje:

§ 1


Ustala się regulaminy określające niektóre zasady wynagradzania oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których obowiązuje Karta Nauczyciela, na terenie powiatu sztumskiego podległych Wydziałowi Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu dodatków do wynagrodzenia i nagród:

  1. Regulamin określający wysokości stawek dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. Regulamin określający wysokości stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. Regulamin określający wysokości stawek dodatku za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
  4. Regulamin określający szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, którego treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
  5. Regulamin określający wysokości i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli, którego treść stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
  6. Regulamin określający wysokości i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2


Dyrektorzy szkół i placówek opracują i wprowadzą w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, zakładowe kryteria przyznawania dodatków, o których mowa w § 1 pkt 1 oraz w § 1 pkt 5 w odniesieniu do nagrody dyrektora szkoły lub placówki.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornZałączniki do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1066
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-09-17 08:04:03
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-09-17 07:59:18