Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXI/25/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 kwietnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu Sztum za 2003 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Sztumskiego


Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 136 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późn. zmn.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu Sztum za 2003 rok, zamykąjące się kwotami:

Dochody budżetowe plan 20.495.984,- zł wykonanie 20.464.456,- zł
Wydatki budżetowe plan 22.675.885,- zł wykonanie 21.631.981,- zł

§ 2


Udziela się absolutorium dla Zarządu Powiatu Sztumskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu. Ponadto zgodnie z art 136 ust. 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 kwietnia i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:989
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-09-20 13:24:15
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-09-17 15:21:04