Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXIII/27/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 maja 2004 roku

w sprawie ustanowienia nagrody Starosty Sztumskiego oraz regulaminu i trybu jej przyznawania


Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj.: Dz. U z 2003 r. Nr 118 poz. 112 z późn. zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1


Ustanawia się nagrodę Starosty Sztumskiego dla pracowników pedagogicznych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Sztumskiego.

§ 2


Uchwala się regulamin i tryb przyznawania nagrody, o której mowa w § 1 o treści podanej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4


  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XIV/32/2002 Podjęta przez Osobę Pełniącą Funkcję Organów Powiatu Działającą za Radę Powiatu Sztumskiego z dnia 4 kwietnia 2002 roku w sprawie ustanowienia nagrody Starosty Sztumskiego oraz regulaminu i trybu jej przyznawania.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela daje możliwość wyodrębnienia środków finansowych na fundusz nagród organu prowadzącego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
W związku z powyższym tworzy się regulamin przyznawania nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i przedstawia do uchwalenia, zgodnie z zapisem w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik [plik .PDF 35,1KB]

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:937
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-09-20 13:39:39
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-09-20 13:37:40