Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXIII/30/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 maja 2004 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatuNa podstawie art. 12 pkt.8 lit c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmn.) i art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późn. zmian.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


  1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 694.000 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysięcy złotych) na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w dochodach.
  2. Zobowiązania powstałe z tytułu zaciągniętego kredytu zostaną pokryte z dochodów własnych.
  3. Termin spłaty kredytu bankowego ustala się do 31 grudnia 2006 roku.
  4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sztumie.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.
Natomiast zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego. Kredyt bankowy zostanie zaciągnięty na wydatki bieżące.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1055
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-09-20 13:44:51
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-09-20 13:43:30