Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXIV/32/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 czerwca 2004 roku

w sprawie nadania statutu przekształconej szkole w Zespole Szkół w Dzierzgoniu


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z pózn. zm.) w związku z art. 5 ust.5a oraz art. 58 pkt. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pózn. zm. ) oraz na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkól (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z pózn. zm.) i rozporządzenia z dnia 26 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkól ( Dz. U. Nr 66, poz. 606),

uchwala się co następuje:

§ 1


Dla szkół przekształconych w Zespole Szkól w Dzierzgoniu zgodnie z uchwałą Nr 10/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2004 roku nadaje się nowy statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004 roku.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Zgodnie z uchwałą Nr 10/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół dla dorosłych w nowe typy szkół w Zespole Szkół w Dzierzgoniu, jako organ prowadzący jesteśmy zobowiązani do nadania pierwszego statutu nowo powołanym szkołom. W związku z powyższym nadajemy statut nowo powołanej szkole w Zespole Szkół w Dzierzgoniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Statut Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych [plik .pdf 35,4 KB]

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:907
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-09-30 10:39:47
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-09-30 10:38:22