Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXIV/36/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 czerwca 2004 roku

w sprawie nadania statutu nowo powołanej szkole w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kołozębiu


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust.5a oraz art. 58 pkt. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm. ) oraz na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm. ) i rozporządzenia z dnia 26 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 66, poz. 606 ),

uchwala się co następuje:

§ 1


Dla nowo powołanej trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kołozębiu zgodnie z uchwałą Nr 13/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2004 roku nadaje się nowy statut Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Kołozębiu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004 roku.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Zgodnie z uchwałą Nr 13/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kołozębiu trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, jako organ prowadzący jesteśmy zobowiązani do nadania pierwszego statutu nowo powołanym szkołom. W związku z powyższym nadajemy zmieniony statut Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, w którym ujęta jest nowo powołana szkoła.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu [plik .pdf 112 KB] pobierz...

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:882
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-10-07 10:14:14
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-01 11:13:08