Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXIV/39/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 czerwca 2004 roku

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego na nieruchomość stanowiącą własność Banku Spółdzielczego położonych w Sztumie


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 , poz.1592 z póżn. zm./ i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r. nr 46, poz. 543 z późn. zm./

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego położonej w Sztumie przy ul. Mickiewicza 36 składającej się z działek nr 464/23, 464/24 i 464/26 o łącznej powierzchni 0,2404 ha zabudowanej budynkiem internatu z łącznikiem i budynkiem mieszkalno - administracyjnym na rzecz Banku Spółdzielczego w Sztumie w zamian za nieruchomość położoną w Sztumie na Osiedlu Sierakowskich 15 składającej się z działek nr 542/6 i 520/2 o łącznej powierzchni 0,0988 ha zabudowanej budynkiem mieszkalno-administracyjnym.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Zarząd Banku Spółdzielczego w Sztumie zwrócił się do Powiatu Sztumskiego z wnioskiem w sprawie zamiany nieruchomości zabudowanej położonej w Sztumie przy ul. Mickiewicza 36 stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego na nieruchomość zabudowaną położoną w Sztumie na Osiedlu Sierakowskich 15 stanowiącą własność Banku Spółdzielczego w Sztumie.
Nieruchomość będąca własnością Powiatu Sztumskiego znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Sztumie i zabudowana jest budynkiem internatu, łącznikiem i budynkiem po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w którym mieści się mieszkanie o powierzchni użytkowej 73,30 m2, natomiast nieruchomość będąca przedmiotem zamiany ze strony Banku Spółdzielczego w Sztumie jest obecnie wykorzystywana na działalność statutową Banku, której grunt pod budynkiem jest w użytkowaniu wieczystym, a budynek stanowi własność Banku Spółdzielczego. W budynku tym mieści się mieszkanie o pow. 20,22m2.

Po wyrażeniu zgody przez Radę Powiatu na dokonanie przedmiotowej zamiany - Bank Spółdzielczy wystąpi do Miasta i Gminy Sztum o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, co stanowić będzie podstawę zawarcia aktu notarialnego zamiany własności nieruchomości pomiędzy Powiatem Sztumskim a Bankiem Spółdzielczym w Sztumie.

W wyniku pozyskania przez Powiat nieruchomości od Banku Spółdzielczego do budynku tego zostaną przeniesione jednostki organizacyjne powiatu tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, dotychczas mające swoje siedziby w internacie Zespołu Szkół w Sztumie przy ul .Mickiewicza 36 .

W budynkach pozyskanych od Powiatu - Bank Spółdzielczy w Sztumie zorganizuje centralę banku.

Dla dokonania zamiany w/w nieruchomości sporządzony został operat szacunkowy przez rzeczoznawcę majątkowego określający ich wartość rynkową przedstawiającą się następująco:
- nieruchomość położona w Sztumie przy ul. Mickiewicza 36 oszacowana została na kwotę 769.223 zł w tym wartość gruntu 338.147 zł a wartość budynków o powierzchni użytkowej 1070,15 m2 na kwotę 431.076 zł ,
- nieruchomość położona w Sztumie na Os. Sierakowskich 15 została wyceniona na kwotę 530.581 zł, w tym wartość gruntu 63.182 zł i wartość budynku o powierzchni użytkowej 348,11m2 na kwotę 467.399 zł.
Różnica wartości pomiędzy przedmiotowymi nieruchomościami stanowi kwotę 238.642 zł na korzyść Powiatu Sztumskiego.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Sztumskiego nr XVIII/14/2004 z dnia 12 lutego 2004r. działalność internatu przy ul. Mickiewicza 36 zostaje zlikwidowana z dniem 01 września 2004r.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wyceną nieruchomości oraz ze stanem faktycznym budynków stwierdził, iż budynek położony w Sztumie na Osiedlu Sierakowskich 15 jest w bardzo dobrym stanie technicznym i nadaje się na działalność administracyjną jednostek powiatowych tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy minimalnych kosztach adaptacyjnych.
Budynki położone w Sztumie przy ul. Mickiewicza 36 wymagają kapitalnego remontu oraz większych nakładów finansowych na ich utrzymanie.
Umowa zamiany nieruchomości określi również sprawę przejęcia budynków z lokatorami, którym przysługiwać będzie lokal mieszalny o takim samym standardzie w przypadku konieczności przekwaterowania lokatorów.
Biorąc powyższe pod uwagę zamiana przedmiotowych nieruchomości jest ekonomicznie uzasadniona.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:889
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-10-01 11:16:38
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-01 11:15:57