Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXIX/54/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 września 2004 roku

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla powiatu sztumskiego
Na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje

§ 1


Uchwala się „Program ochrony środowiska dla powiatu sztumskiego na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla powiatu sztumskiego na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011” w formie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie

Zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska Zarząd Powiatu Sztumskiego przystąpił do opracowania „Programu ochrony środowiska dla powiatu sztumskiego na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla powiatu sztumskiego na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011”.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) projekt programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki opadami jest dokumentem opracowanym w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Określa w szczególności cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe. Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata z uwzględnieniem perspektywy obejmującej kolejne 4 lata.
Uwzględniając powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:859
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-09-28 13:12:04
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-09-27 11:46:49