Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXIV/42/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 czerwca 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 109 ust. 1 i art. 112 ust.1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zwiększa się o kwotę 311.620 zł plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1
do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 22.195.650 zł.

§ 2


Zwiększa się o kwotę 11.620 zł oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 23.127.976 zł.

§ 3


Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu w wysokości 1.424.370 zł zostaną sfinansowane zaciągniętymi kredytami.
Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 1.424.370 zł.

§ 4


W uchwale XXIII/31/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2004 r. załącznik nr 3 "Wydatki na zadania inwestycyjne 2004 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5


Zwiększa się plan przychodów środków specjalnych o kwotę 2.000 zł oraz plan wydatków o kwotę 2.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
Plan przychodów środków specjalnych po zmianie wynosi 603.907 zł
Plan wydatków środków specjalnych po zmianie wynosi 607.321 zł

§ 6


Zmniejsza się plan wydatków funduszu celowego „Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” o kwotę 1.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
Plan wydatków funduszu po zmianie wynosi 242.762 zł

§ 7


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:891
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-10-04 13:59:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-04 13:56:19