Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXV/43/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 07 lipca 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 14 poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonuje się następujących zmian w załączniku do Uchwały nr XXIII/29/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego, w zakresie o którym mowa poniżej:

 1. Inwestycja pn. "Budowa Zespołu Szkół w Dzierzgoniu" otrzymuje brzmienie" Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu"
 2. W pkt. 3.1.1 Planowane zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury transportowo - komunikacyjnej zmianie ulega harmonogram i kwoty realizacji inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 1.
 3. W pkt. 3.1.2 Planowane zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury edukacyjnej zmianie ulega harmonogram i kwoty realizacji inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 1.
 4. W pkt. 3.1.2 Planowane zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury edukacyjnej w kolumnie Oczekiwane rezultaty słowo "wykluczone" zostaje zastąpione słowem "ograniczone"
 5. W pkt. 3.1.5 Planowane zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego zmianie ulega harmonogram i kwoty realizacji inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 1.
 6. W Rozdziale 6 zmianie ulegają kwoty inwestycji:

  • a) "Modernizacja drogi powiatowej Nr 3109G (09505) Sztum - Kalwa na odcinku Sztum - Pietrzwałd - Kalwa przejazd kolejowy PKP (km 0+000, 0-6+000,88 km lokalny)"
   b) "Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu"
   c) "Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim"

 7. W związku ze zmiana kwot inwestycji, o których mowa w pkt 6 zmianie ulega Wykres 14 Wielkość nakładów inwestycyjnych w latach 2004 - ­2006 według typów projektów.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Zmiany, o których mowa powyżej podyktowane są koniecznością wprowadzenia spójnych zapisów w dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006.

Załączniki do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:867
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-10-05 10:36:43
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-04 14:30:54