Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXV/44/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 07 lipca 2004 roku

w sprawie przystąpienia do projektu p.n.
"Utworzenie systemu e-goverment w powiecie sztumskim"


Na podstawie art. 12 pkt. 4 i 8h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1597 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


 1. Powiat przystępuje do konkursu na nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
  Priorytet 1. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów", działanie 1.5. "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego".
 2. Zgłaszany przez Powiat projekt nosi tytuł: "Utworzenie systemu e-goverment w powiecie sztumskim".

§ 2


Powiat deklaruje zabezpieczenie w budżecie 2005 r. kwoty do 47.109 zł. jako udział środków własnych na realizację projektu określonego w § 1 uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR dla m.in. Priorytetu 1, działania 1.5 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego". Głównym celem w/w działania jest wspieranie rozwoju województw poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i Unią Europejską oraz pomiędzy dużymi ośrodkami, a obszarami wiejskimi i małymi miastami.

Celami szczegółowymi w/w działania są:

 1. zapewnienie powszechnego, szybszego i bezpieczniejszego dostępu do Internetu dla przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich i małych miast,
 2. rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej,
 3. wykorzystanie nowych technologii (ICT) dla realizacji usług publicznych,
 4. rozwój elektronicznych usług publicznych,
 5. użycie ICT do poprawienia efektywności pracy w administracji.

Powiat na ogłoszony konkurs przygotował projekt p.n. "Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim". Projekt oszacowano na kwotę 388.436 zł z czego istnieje możliwość dofinansowania z EFRR do 75% kosztów projektu, natomiast 25% wnioskodawca winien wykazać jako wkład własny, co w omawianym przypadku stanowi kwotę 97.109 zł.
Do projektu przystąpiło 5 gmin powiatu sztumskiego, z których każda zadeklarowała w drodze stosownych uchwał zabezpieczenie kwoty 10.000 zł w budżecie 2005r. na realizację projektu, co łącznie daje kwotę 50.000 zł. Faktyczny wkład własny powiatu wynosi zatem 47.109 zł. Przedmiotowy projekt zakłada doposażenie Starostwa i gmin w powiecie oraz 6 jednostek organizacyjnych w powiecie w dobrej klasy sprzęt komputerowy wraz z niezbędną dla projektu infrastrukturą informatyczną, szerokopasmowy dostęp do Internetu (za wyjątkiem Starostwa i MiG Sztum, które taki dostęp mają) dla gmin i jednostek organizacyjnych powiatu drogą naziemną lub satelitarną w przypadku braku odpowiedniej infrastruktury technicznej, zakupienie i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów dla Starostwa i dla 5 gmin w powiecie umożliwiajacego ich obieg, przetwarzanie i przechowanie, a w krótkim okresie czasu świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną. Ponadto w Starostwie i w każdej z gmin powiatu zainstalowany zostanie Publiczny Punkt Dostępu do Internetu. Utworzony system zapewni też łączność i spójność w jednostkach samorządu terytorialnego powiatu oraz umożliwi wdrożenie podpisu elektronicznego od 01.01.2006r.
Dzięki projektowi każdy urząd będzie dostępny dla interesantów całą dobę, 7 dni w tygodniu przez 365 dni drogą on-line bez potrzeby udawania się do urzędu.
Budowa systemu e-government w powiecie sztumskim jest zgodna:

 • - z programem E-Europa 2005, który od 01.05.2004r. obowiązuje też Polskę, a celem głównym jest stymulacja popytu w zakresie korzystania z wartości dzięki nowym technologiom i zapewnienie obywatelom dostępu do usług publicznych drogą elektroniczną,
  - ze Strategią Lidzbońską z 1999r., gdzie główny nacisk położono na stworzenie szerokiego dostępu do Internetu i dynamiczny rozwój usług informatycznych,
  - ze Strategią Informatyzacji RP na lata 2004-2006, która nawiązuje do E-Europa 2005 i według której upowszechnienie dostępu do Internetu pozwoli na korzystanie z usług publicznych drogą elektroniczną oraz zwiększą się efekty działalności administracji publicznej.
  - z Narodową Strategią Dostępu do Szerokopasmowego Internetu na lata 2004­2006.

Administracja lokalna powinna stymulować nowoczesne technologie, a e-government gwarantuje wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych w administracji publicznej połączonych ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami w celu poprawienia jakości usług publicznych.
Projekt ma charakter ponadlokalny i obejmuje swym zasięgiem teren powiatu sztumskiego.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:880
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-10-05 10:38:09
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-05 10:20:07