Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXVI/46/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 04 sierpnia 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 22.231.861 zł.

§ 2


Zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 22.888.237 zł.

§ 3


W uchwale nr XXV/45/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 07 lipca 2004 r. załącznik nr 2 "Wydatki na zadania inwestycyjne 2004 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie zmian:


Zwiększenie dochodów budżetowych kwotę 4.000 zł dokonuje się na podstawie następujących tytułów:

  1. w dziale 700 zwiększenie dochodów o kwotę 1.000 zł stanowią wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
  2. w dziale 756 zwiększenie dochodów o kwotę 1.500 zł stanowi wpływ podatku dochodowego od osób prawnych,
  3. w dziale 801 zwiększenie dochodów o kwotę 1.500 zł dotyczy sprzedaży składników majątkowych Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.

Uzyskane dochody przeznacza się na wykonanie studium wykonalności związanego z projektem pn. " Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie".
Natomiast zmiana wieloletniego programu inwestycyjnego związana jest ze składanymi projektami o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1014
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-10-05 10:02:13
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-05 10:01:33