Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXVI/47/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 04 sierpnia 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 14 poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonuje się następujących zmian w załączniku do Uchwały nr XXIII/29/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego, w zakresie o którym mowa poniżej:

 1. W pkt 3.1.3 Planowane zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury bezpieczeństwa publicznego wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie" i przenosi się je do pkt 3.1.4 Planowane zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia wraz ze zmianą harmonogramu i kwot realizacji inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. W pkt 3.1.4 Planowane zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia zmianie ulega harmonogram i kwoty realizacji inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 1.
 3. W Rozdziale 4 Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie powiatu zmianie ulega pkt 4.3 Projekty infrastruktury bezpieczeństwa publicznego oraz 4.4 Projekty infrastruktury ochrony zdrowia zgodnie z załącznikiem nr 1.
 4. W Rozdziale 6 zmianie ulegają kwoty realizacji inwestycji na niżej wymienione zadania zgodnie z załącznikiem nr 1:

  • a) "Utworzenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie"
   b) "Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim"
   c) "Utworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w SP ZOZ w Sztumie"

 5. W związku ze zmianą kwot inwestycji, o których mowa w pkt 4 zmianie ulega Wykres 14 Wielkość nakładów inwestycyjnych w latach 2004 ­- 2007 według typów projektów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Zmiany, o których mowa powyżej podyktowane są koniecznością wprowadzenia spójnych zapisów w dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006.

Załączniki do wglądu w pokoju nr 7 u pani Tamary Krupy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:891
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-10-05 10:40:34
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-05 10:11:35