Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXVIII/53/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


W uchwale nr XXVII/49/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 09 sierpnia 2004 r. załącznik nr 1 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2004 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie zmian:


Zmiana wieloletniego programu inwestycyjnego związana jest ze składanymi projektami o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu przy Starostwie". W budżecie powiatu sztumskiego na rok 2004 zaplanowana jest kwota 50.000 zł. Łączny planowany nakład inwestycyjny wynosi 210.477 zł , w tym w roku: 2003 - 10.477 zł, 2004 - 50.000 zł, 2005 - 150.000 zł.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:876
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-10-07 15:01:51
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-07 15:01:01