Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXVIII/52/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie ustanowienia stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Sztumski


Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się stypendia socjalne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych kończących się maturą prowadzonych przez Powiat Sztumski.

§ 2


Uchwala się regulamin określający zasady udzielania stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych kończących się maturą prowadzonych przez Powiat Sztumski, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie


Na I forum oświatowym powiatu sztumskiego zaproponowano wyodrębnienie środków na stypendia dla uczniów naszych szkół. Nasz teren charakteryzuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie pomorskim. Stypendia te mogą w bardzo dużym stopniu pomóc uczącym się i ich rodzinom. Przydzielenie stypendium spowoduje także większą motywację do nauki w szkołach kończących się maturą.
W związku z powyższym Rada Powiatu w uchwale budżetowej wyodrębniła te środki. Do przydzielenia stypendium zaistniała więc potrzeba uchwalenia regulaminu określającego zasady podziału środków finansowych.

Załącznik do uchwały - Regulamin określający zasady udzielania stypendiów socjalnych
Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:945
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-10-07 15:04:42
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-07 15:04:12