Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXIX/56/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 września 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592z późn. zmn.) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zwiększa się o kwotę 242.100 zł plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 22.473.961 zł.

§ 2


Zwiększa się o kwotę 242.100 zł oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 23.130.337 zł.

§ 3


W uchwale XXVIII/53/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. załącznik nr 1 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2004 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4


Zwiększa się plan przychodów środków specjalnych o kwotę 25.000 zł oraz plan wydatków o kwotę 30.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
Plan przychodów środków specjalnych po zmianie wynosi 628.907 zł
Plan wydatków środków specjalnych po zmianie wynosi 638.221 zł

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie zmian:


Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 80.000 zł dokonuje się na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5-4820-8p/2004 z dnia 23.06.2004 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sztumskiego na rok 2004 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt szkolny i pomoce naukowe. Środki te przekazane zostaną do Zespołu szkół Zawodowych w Barlewiczkach na zakup wyposażenia.
Ponadto zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 152.100 zł dokonuje się na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST4-4822-528/2004 z dnia 15.07.2004 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej. Środki z rezerwy przeznaczone są na uzupełnienie dochodów powiatu w związku ze zmianą systemu finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
Natomiast zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 10.000 zł dokonuje się na podstawie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi sztumskiemu z przeznaczeniem na Szkołę Rodzenia zawartego dnia 16 sierpnia 2004r. Pomocy finansowej udzieliła Miasto i Gmina Sztum.
Zmniejszenia w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 145.500 zł przeznacza się na zwiększenia planu wydatków jako udział własny powiatu na zakup dwóch samochodów dla osób niepełnosprawnych w wysokości 61.000 zł.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych O/Pomorski w Gdańsku przyznał pomoc finansową na realizację zadania w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami” środki w wysokości 187.425,50 zł na zakup dwóch samochodów dla Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Kołozębiu i Uśnicach. Kwotę 84.500 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rodziny zastępcze.
Zmiany w planie wydatków budżetowych w kwocie 3.000 zł dotyczą zmniejszenia planu dotacji celowej dla gminy w zakresie biblioteki a zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych na imprezy kulturalno-sportowe.
Zwiększenie planu przychodów o kwotę 25.000 zł i wydatków środka specjalnego o kwotę 30.900 zł dokonuje się w związku z otrzymanymi darowiznami oraz odszkodowaniem za samochód przez Dom Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu.

Zalaczniki nr 1, 2, 4

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:881
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-10-11 09:11:50
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-10-11 09:10:34