Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXX/57/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 06 października 2004 roku

w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne


Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 91 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1


Uchwala się regulamin określający zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Uchwala się regulamin określający zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów studentom, w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


W związku ze złożeniem przez Starostwo Powiatowe w Sztumie wniosku o wsparcie w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków z Budżetu Państwa, który przewiduje realizację dwóch rodzajów programów stypendialnych:

  • I. dla młodzieży z obszarów wiejskich, która z powodów materialnych natrafiła na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą,
    II. dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym
    zaistniała możliwość uzyskania środków finansowych na wypłatę powyższych stypendiów. W celu realizacji stypendiów nastąpiła konieczność uchwalenia regulaminów określających zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów uczniom i studentom.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:855
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-12-21 09:38:25
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-12-21 09:32:37