Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XX/18/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2004 roku

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Sztumskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań powiatu sztumskiego, rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz 148 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874)

Rada Powiatu Sztumskiego, uchwala co następuje:

§ 1


Ustala się tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Sztumskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Powiatu Sztumskiego, sposób rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. /Załącznik/

§ 2


Wysokość środków finansowych na realizację zadań zleconych określa Rada Powiatu w uchwale budżetowej.

§ 3


Zarząd Powiatu, określa i podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu, a także w siedzibie organu Powiatu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń:
zakres i rodzaj zadań, które mogą być zlecone do realizacji podmiotom, o których mowa w § 1,
formę zlecenia zadań oraz wysokość środków publicznych na realizację poszczególnych rodzajów zadań.

§ 4


Dotacje nie będą udzielane na:

 1. prowadzenie działalności gospodarczej,
 2. zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralną częścią zleconego zadania,
 3. działalność polityczną i religijną,
 4. wynagrodzenia , ryczałty sędziowskie, diety.

§ 5


Zlecenie zadania i udzielenie dotacji odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat, Zarząd Powiatu powołuje Komisję Konkursową wskazując zarazem osoby Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz określa tryb pracy Komisji i uchwala regulamin pracy Komisji Konkursowej.
W skład Komisji Konkursowej wchodzi 5 osób desygnowanych przez Zarząd Powiatu.
Komisja Konkursowa może skorzystać z konsultacji i opinii zaproszonych ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

§ 6


Podmioty, o których mowa w § 1 mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych.
Zarząd Powiatu w przypadku, o którym mowa w ust. 1, w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca:

 1. rozpatruje celowość realizacji określonego zadania publicznego przez podmioty, biorąc pod uwagę stopień, w jakim oferta odpowiada zakresowi zadań publicznych określonym w § 3, daje gwarancję realizacji zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania, środki dostępne na realizację określonych zadań, rodzaje określonych zadań i korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez podmioty oraz
 2. informuje o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji określonego zadania publicznego informuje składającego ofertę o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w § 5 ust. 1.

  § 7


  Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:
  - zakresie i rodzaju zlecanego zadania;
  - nazwie i siedzibie ogłaszającego konkurs
  - zadania powiatu realizowane przy współudziale organizacji pozarządowych
  - formie zlecenia zadania oraz wysokości środków publicznych na realizację tego zadania;
 3. zasadach przyznawania dotacji;
 4. terminach i warunkach realizacji zadania;
 5. terminie składania ofert;
  terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty;
  zastrzeżenie o prawie odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużaniu terminu składania ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu, zmiany wysokości środków na realizację zadań,
  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie organu powiatu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

§ 8


 1. Oferta organizacji pozarządowej ubiegającej się o przyznanie dotacji, powinna zawierać w szczególności:
  - szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
  - nazwę i siedzibę oferenta,
  - termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
  - kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  - informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
  - informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
  - organizacja pozarządowa ubiegająca się o dotację zobowiązana jest wykazać się własnym udziałem (np. środki finansowe własne lub sponsorów, praca wolontariuszy, w wymiarze nie mniejszym niż 20 % kosztów całego projektu)
 2. Do oferty dołączyć należy:
  - zaświadczenie o aktualności rejestracji podmiotu,
  - pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli,
  - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za miniony okres.
  - statut,
  - istniejące referencje,
 3. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do uchwały. /Załącznik/

§ 9


 1. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
  - ocenia możliwość realizacji zadania przez podmioty składające oferty,
  - ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  - uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
  - ocenia wartość sprawdza staranne i terminowe wywiązywanie się przez podmioty z realizacji zadań dotychczas zleconych przez Powiat Sztumski,
  Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.
  Komisja konkursowa obowiązana jest w uzasadnieniu wyboru oferty ustosunkować się do spełniania przez oferenta wymogów określonych w uchwale oraz w ogłoszeniu, o którym mowa w § 7. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w ust. 2.

§ 10


 1. Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert powinien zawierać:
  - imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej,
  - liczbę zgłoszonych ofert, w tym ofert odrzuconych,
  - wskazanie ofert najkorzystniejszych z uwzględnieniem kwot przyznanej dotacji
  - ewentualne uwagi członków Komisji,
  - podpisy członków Komisji
 2. Protokół wraz ze wskazaniem najkorzystniejszej oferty oraz z pozostałą dokumentacją konkursową Komisja Konkursowa przedkłada Zarządowi Powiatu.

§ 11


 1. Decyzję o zleceniu zadania oraz o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu.
 2. O wynikach postępowania w sprawie zlecenia zadania Zarząd Powiatu zawiadamia wszystkich oferentów oraz ogłasza informację w siedzibie organów Powiatu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego
  Decyzja Zarządu Powiatu jest ostateczna.

§ 12


Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie określonym w § 5 ust. 1, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Zarząd Powiatu zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa o powierzenie zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony,
Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
Podmioty są zobowiązane do rachunkowego wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, o której mowa w ust. 1.
Ramowy wzór umowy, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do uchwały. /Załącznik/

§ 13


 1. Zarząd Powiatu zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania,
  a w szczególności:

  1. stanu realizacji zadania oraz wykonania zadania zgodnie z umową;
   efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
   prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
   prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
   Czynności kontrolnych dokonują pracownicy upoważnieni przez Zarząd Powiatu.
   Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
   Na podstawie protokołu Zarząd Powiatu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania i wykorzystaniu dotacji kieruje do zleceniobiorcy stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
   W przypadku, gdy zleceniobiorca nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości lub nie doprowadzi do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe przekazane na jego realizację podlegają zwrotowi do budżetu powiatu w terminie ustalonym przez Zarząd Powiatu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy podmiotu, któremu przekazano dotację.

§ 14


Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić i dostarczyć w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta,
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 podlega przyjęciu przez Zarząd Powiatu oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie organów Powiatu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń na okres 30 dni od dnia przyjęcia.
Jeżeli zadanie nie zostało wykonane lub dotację przeznaczono na inne cele niż określone w umowie zarząd powiatu odmawia przyjęcia sprawozdania, odstępuje od umowy i dochodzi zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dnia jej przekazania.
W przypadku częściowego wykonania zadania dotacja podlega niezwłocznie zwrotowi w części proporcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania.
Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zadania również po przyjęciu sprawozdania, o którym mowa w ust. 1. W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do uchwały. /Załącznik/

§ 15


W przypadku niedotrzymania terminu rozliczenia oraz stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z celami i zasadami określonymi w umowie podmiot realizujący zadanie traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu powiatu w następnych dwóch latach oraz może być zobowiązany do zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dnia jej przekazania.

§ 16


W sprawach nieuregulowanych w uchwale zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 17


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18


Traci moc uchwała Nr XII /51/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 sierpnia 2003 roku w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom nie działających w celu osiągnięcia zysku
Rozliczenie i kontrola realizowanych zadań na podstawie umów zawartych do 31 maja 2004 r. następuje na zasadach określonych w uchwale, o której mowa w ust. 1.

§ 19


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874) spowodowały wiele zmian w obowiązujących przepisach. Zmianie uległy przy tym przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), a w szczególności art. 118 ust. 2 tej ustawy. Art. 118 ustawy w nowym brzmieniu stanowi m. in., iż podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań publicznych niż określone w tej ustawie :
zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z wyżej wymienionym podmiotem,
tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, zapewniając jawność postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.
W przypadku Powiatu Sztumskiego dostosowaniu do nowych przepisów powinna ulec zmianie uchwała Nr XII /51/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 sierpnia 2003 roku w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:788
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-12-10 13:51:18
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-12-10 13:35:44