Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXII/63/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 listopada 2004 roku

w sprawie powierzenia zadań powiatu sztumskiego powiatowi tczewskiemu, malborskiemu, kwidzyńskiemu i Miastu Gdyni w zakresie teoretycznej nauki zawodu


Na podstawie art. 12 ust. 8a w związku z art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1


Powiat sztumski powierza prowadzenie zadań powiatowi tczewskiemu, powiatowi malborskiemu, powiatowi kwidzyńskiemu i Miastu Gdyni w zakresie teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w ośrodkach doskonalenia zawodowego.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


W szkołach prowadzonych przez powiat sztumski w klasach wielozawodowych występują pojedyncze zawody kształcenia. W związku z powyższym zachodzi potrzeba prowadzenia teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym, gdzie znaczącą rolę odgrywa kwota za jaką będzie realizowany dany kurs. Najniższe kwoty za prowadzone kursy czterotygodniowe w roku szkolnym 2004/2005 tj. 250 zł zaoferował powiat tczewski, powiat kwidzyński i powiat malborski. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:877
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-12-15 07:44:07
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-12-15 07:42:44