Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXII/65/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 listopada 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz. 1592) oraz art. 109 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 379.260 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. /Załącznik nr 1/
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 22.718.589 zł.

§ 2


Zwiększa się o kwotę 379.260 zł oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. /Załącznik nr 2/
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 23.374.965 zł.

§ 3


Zwiększa się plan przychodów środków specjalnych o kwotę 7.200 zł i plan wydatków o kwotę 7.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. /Załącznik nr 3/
Plan przychodów środków specjalnych po zmianie wynosi 636.107 zł.
Plan wydatków środków specjalnych po zmianie wynosi 645.421 zł.

§ 4


W uchwale XXXI/61/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2004r. załącznik nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2004 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. /Załącznik nr 4/

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie zmian:


Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 310.000 zł dokonuje się na podstawie pisma nr FBI-3011/D/118/2004 z dnia 27.10.2004r. z Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację inwestycji objętej Kontraktem dla Województwa Pomorskiego na 2004 rok „Remont sali sportowej i gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkól w Sztumie”.
Ponadto zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 69.260 zł w dziale „Rodziny zastępcze” na podstawie zawartych porozumień z powiatem: Kwidzyn, Malbork, Starogard Gdański, Gdańsk, Działdowo i Bartoszyce stanowiące odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych. Porozumienia zawarte zostały na podstawie art. 86 ust. 4 o pomocy społecznej zgodnie z którym powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w kwocie 7.000 zł dotyczą zmniejszenia planu dotacji celowej dla gminy w zakresie biblioteki a zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Sztum na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w kwocie 50.000 zł dotyczą zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa parkingu przy Starostwie” (realizacja inwestycji w 2005 roku) a zwiększenia wydatków na zakup samochodu dla Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu w kwocie 25.000 zł. Pozostałe 25.000 zł przeznacza się na zwiększenia planu wydatków budżetowych dla:
Zespołu szkół w Dzierzgoniu – odprawa emerytalna dla głównego księgowego w kwocie 13.698 zł,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – rodziny zastępcze w kwocie 9.802 zł,
Miasta i Gminy Sztum – pomoc finansowa na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie w kwocie 1.500 zł.

Zwiększenia planu przychodów o kwotę 7.200 zł i wydatków środka specjalnego o kwotę 7.200 zł dokonuje się w związku z otrzymanymi darowiznami przez Starostwo Powiatowe w Sztumie.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:770
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-12-15 08:14:15
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-12-15 08:04:44