Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXIII/69/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zwiększa się o kwotę 343.570 zł plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. /Załącznik/
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 23.099.526 zł.

§ 2


Zwiększa się o kwotę 296.520 zł oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. /Załącznik/
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 23.708.852 zł.

§ 3


Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu w wysokości 1.101.370 zł zostaną sfinansowane zaciągniętymi kredytami.
Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 1.101.370 zł.

§ 4


W uchwale XXXII/65/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 listopada 2004 r. załącznik nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2004 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
/Załącznik/

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie zmian:


Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5.040 zł dokonuje się na podstawie porozumienia w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych. MSWiA zobowiązało się do zwrotu kosztów za wykonanie zadania przez powiat.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 136.455 zł dokonuje się na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3-4822-7/2004 z dnia 18.11.2004 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej. Środki przeznaczone są na uzupełnienie dochodów powiatu w związku ze zmianą systemu finansowania rodzin zastępczych.
Ponadto Ministerstwo Finansów pismem nr ST5-4820-37p/2004 z dnia 29.11.2004 dokonało zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.400 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne, które przeznaczono dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 194.675 zł dokonuje się na podstawie umów zawartych z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie:

  1. dofinansowania projektu „ Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego-przyszłych uczestników rynku pracy UE” –umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/7/U/1/04 z dnia 09.12.2004 r. – 38.600 zł
  2. dofinansowanie projektu „ Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sztumskiego-przyszłych pracowników UE”- umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/8/U/1/04 z dnia 09.12.2004 r. – 156.075 zł

Natomiast zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5.000 zł dokonuje się w związku ze sprzedażą składników majątkowych( ciągnik rolniczy) przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu. Kwotę tę przeznacza się dla Ośrodka w Kołozębiu na zakup blachy do naprawy dachu i obudowy wiaty magazynowej.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie ( rodziny zastępcze) o kwotę 63.065 zł przeznacza się na zwiększenia planu wydatków budżetowych dla:

  1. Zespołu Szkół w Dzierzgoniu o kwotę 18.000 zł ( nadgodziny nauczycieli oraz pozostałe wydatki bieżące),
  2. Zespół Szkół w Sztumie o kwotę 4.000 zł ( energia),
  3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach o kwotę 4.000 zł (ubezpieczenie samochodu),
  4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu o kwotę 10.980 zł (wydatek inwestycyjny-zakup pieca miałowego),
  5. Starostwo Powiatowe w Sztumie o kwotę 25.085 zł ( Rady powiatów –zakup sprzętu nagłaśniającego-2.601 zł, zakup prawa jazdy oraz pozostałych dowodów z zakresie Wydziału Komunikacji-22.484 zł),
  6. Bibliotek-rozdział 92116 o kwotę 1.000 zł.

Zaplanowanie w budżecie powiatu środków na bibliotekę stanowi wykonanie uchwały nr 374/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 09 grudnia 2004 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych (przeniesienia między działami 801 i 854) dokonuje się w celu dostosowania do potrzeb. Zmiany te dotyczą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:841
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-12-20 11:47:18
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-12-20 11:46:17