Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXXIII/71/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 grudnia 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialneNa podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 14 późn. 1592 z 2001 roku z późn. zm)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXX/57/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 6 października 2004 roku. w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, w zakresie o którym mowa poniżej:

  1. §6 ust 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się następujące wysokości stypendium dla miesięcznych progów dochodowych na jedną osobę w rodzinie:

    • dochód na osobę do 300 zł netto – 200 zł
    • dochód na osobę powyżej 301 zł netto – 120 zł „

  2. §5 ust 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Komisja stypendialna w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy o finansowanie Projektu z Zarządem Województwa Pomorskiego ogłasza listę stypendystów po uprzednim zatwierdzeniu jej przez Dyrektora Szkoły.

§ 2

Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 do Uchwały nr XXX/57/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 6 października 2004 roku. w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, w zakresie o którym mowa poniżej:

  1. §5 ust 6 otrzymuje nowe brzmienie: „Komisja stypendialna w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy o finansowanie Projektu z Zarządem Województwa Pomorskiego ogłasza listę stypendystów po uprzednim zatwierdzeniu jej przez Zarząd Powiatu.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie


Dokonanie zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXX/57/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 6 października 2004 roku. w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, podyktowane jest zakontraktowaniem w ramach rozstrzygniętego konkursu nr 01/2004 w Działaniu 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, typ projektu: I wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, kwoty 739 766,00 złotych.
Kwota, o której mowa powyżej pozwala na zwiększenie wysokości stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostali określeni jako beneficjenci ostateczni projektu pn. „Stypendia dla uczniów szkół ponadgim. pow. sztumskiego - przyszłych pracowników UE”.
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest słuszne i zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:905
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-12-20 12:03:07
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-12-20 12:01:30