Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXIV/73/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit d i 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 109, 116 ust. 1 i 4, 118, 122, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się dochody budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2005 w wysokości 23.104.862 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. /Załącznik nr 1/

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2005 w wysokości 25.475.142 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,/załącznik nr 2/
w tym:

  • a) wydatki (dotacje) na zadania powierzone w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 329.000 zł,
    b) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań powiatu w wysokości 36.500 zł

W planie dochodów budżetu powiatu zabezpiecza się kwotę 836.870 zł na spłatę otrzymanych kredytów inwestycyjnych w wysokości 489.870 zł oraz kredytu na wydatki bieżące w wysokości 347.000 zł.

Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu w wysokości 3.207.150 zł zostaną sfinansowane zaciągniętymi kredytami.
Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 3.207.150 zł.
Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę 836.870 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. /Załącznik nr 3/

§ 2


Ustala się dochody, dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 na kwotę 3.392.000 zł, w tym dotacje 3.237.000 zł. /Załącznik nr 4/

§ 3


Ustala się rezerwę celową w kwocie 62.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Remont pomieszczeń i wyposażenie świetlic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach” oraz rezerwę ogólną w wysokości 43.000 zł do dyspozycji Zarządu Powiatu, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 4


Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały /Załącznik nr 5/

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. /Załącznik nr 6/

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 8.325.267 zł oraz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 zgodnie z załącznikiem nr 7, /załącznik nr 7/
Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2004 r. stanowi załącznik nr 8. /załącznik nr 8/

§ 5


Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do przenoszenia planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

O zmianie w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień i uprawnień, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) Zarząd Powiatu poinformuje Radę Powiatu w ramach:

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku, której przedstawienie przewiduje art. 135 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu, przedkładanego w myśl art. 136 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 6


Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 500.000 zł.

§ 7


Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań i spłaty zobowiązań do kwoty 1.500.000 zł.

§ 8


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornObjaśnienia do budżetu

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1908
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2005-01-13 15:17:36
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-01-13 15:15:05