Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXIV/76/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XX/20/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu


Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmn.) i art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późn. zmn.)

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1


W § 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
Termin spłaty kredytu bankowego ustala się do 31.12.2005 r., w tym pierwsza spłata raty kredytu w 2004 roku w wysokości 365.583 zł zostanie dokonana z dochodów własnych.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sztumie.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:

Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.
Uchwała nr XX/20/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2004 roku wskazywała spłatę raty kredytu w 2004 roku z otrzymanej pomocy finansowej –program SAPARD z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni. Do dnia 29.12.2004 r. pomoc finansowa nie wpłynęła.
Umowa kredytowa nr 152/2004 z dnia 31.08.2004 roku w § 13 zobowiązuje kredytobiorcę do całkowitej spłaty kredytu do dnia 31.12.2005 r., w tym do 31.12.2004 r. kwotę 365.583 zł.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:890
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2005-01-17 11:40:10
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-01-17 11:39:14