Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XXXV/4/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 5 lutego 2005 roku

zmieniająca uchwałę nr XX/18/2004 z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Sztumskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań powiatu sztumskiego, rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz 148 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874)

Rada Powiatu Sztumskiego, uchwala co następuje:

§ 1


W uchwale Rady Powiatu Sztumskiego nr XX/18/2004 z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Sztumskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań powiatu sztumskiego, rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań skreśla się w § 4 pkt 4 słowa: „ryczałty sędziowskie, diety”.

§ 2


W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4


Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUzasadnienie:


Dokonanie zmian w treści uchwały nr XX/18/2004 z dnia 27 marca 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Sztumskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań powiatu sztumskiego, rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań wynika z konieczności wypłacania ryczałtów dla sędziów i diet dla zawodników w związku z organizacją zawodów sportowych w powiecie i poza powiatem. Z uwagi na fakt, że ryczałty sędziowskie dla sędziów z uprawnieniami stanowią znaczny koszt w organizacji zawodów sportowych zasadne jest ich włączenie do rozliczania w ramach przyznanych dla danych organizacji pozarządowych dotacji z budżetu powiatu. Natomiast konieczność zabezpieczenia w dotacji diet dla zawodników wynika z ich uczestnictwa w zawodach sportowych organizowanych poza powiatem sztumskim. Zarząd Powiatu zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Sztumskiego nr XXXV/3/2005 z dnia 5 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok” i wnioskiem Komisji d/s Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia z dnia 24.01.2005 r. w ogłoszeniu Konkursu Ofert na dotację określi nieprzekraczalny poziom procentowy ryczałtów sędziowskich i diet w udzielonej dotacji.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest słuszne i zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:843
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2005-02-11 10:13:16
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-02-11 10:12:11