Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała Nr XXXV/3/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 5 lutego 2005 roku

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok”


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) Rada Powiatu, uchwala co następuje:

§ 1


Uchwala się „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 i3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. R 96, poz.873) na rok 2005” zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt SteinbornUZASADNIENIE

Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do uchwalenia corocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej , o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. W myśl cytowanej wyżej ustawy działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Organizacjami pozarządowymi są nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia ( z wyjątkiem podmiotów określonych w art.3 ust.4 cytowanej ustawy np. partii politycznych, samorządów zawodowych, związków zawodowych, itd.). Natomiast sferę zadań publicznych określa szczegółowo art. 4 przedmiotowej ustawy i jest nią np. pomoc społeczna, nauka, edukacja, ochrona i promocja zdrowia, promocja zatrudnienia, działalność na rzecz mniejszości narodowych, itd.
Organ stanowiący powiatu uchwalając roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa też miedzy innymi priorytety wiążące organ wykonawczy na dany rok ze sfery zadań publicznych. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Załącznik do uchwały
nr XXXV/3/2005
z dnia 5 lutego 2005 r.Roczny program współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok.I. WSTĘP

Ilekroć mówi się w programie o:

 1. ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)
 2. organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

II FORMY WSPÓLPRACY

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom odbywa się na zasadach określonych w ustawie, tj. poprzez:

  • powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
  • wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowywanie ich realizacji.

 2. Wzajemne informowanie się:

  • publikowanie ważnych informacji dla organizacji na stronach internetowych Powiatu (BIP),
  • przekazywanie przez organizacje informacji na temat przewidywanych do realizacji zadań sfery publicznej,
  • informowanie zainteresowanych organizacji o możliwościach ubiegania się o środki pozabudżetowe.

 3. Inne formy współpracy:

  • organizowanie przez Powiat, w ramach możliwości, konsultacji i szkoleń dla organizacji,
  • promowanie działalności organizacji, za zgodą Zarządu Powiatu Sztumskiego, na stronie internetowej Powiatu (BIP),
  • nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych z przeprowadzeniem konkursu ofert.


III ZASADY WSPÓŁPRACY

 1. Współpraca Powiatu Sztumskiego z organizacjami oparta jest na zasadach dobra wspólnego, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 2. Rada Powiatu zapewni w budżecie na 2005 rok środki na realizację przez organizacje zadań Powiatu, udzielając priorytetu tym organizacjom, które wykazują własną inicjatywę, mają doświadczenie w działalności i same pozyskują środki
 3. Za priorytetowe w 2005 roku uznaje się zadania w zakresie:

  • ochrony i promocji zdrowia,
  • kultury i ochrony dóbr kultury,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • przeciwdziałania bezrobociu,
  • wypoczynku dzieci i młodzieży
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

 4. Zlecanie realizacji zadań Powiatu organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania priorytetowe i odbywać się będzie poprzez otwarty konkurs ofert.
 5. Lista zadań wymienionych w pkt. 3 informuje organizacje o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w 2005 roku, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność w działalności, skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.
 6. Otwarty konkurs ofert ogłasza Zarząd Powiatu, który ustala szczegółowe zadania i wysokość dotacji oraz warunki konkursu. Zarząd Powiatu powołuje komisję konkursową, wskazując zarazem osoby przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz określa tryb pracy komisji i uchwala regulamin pracy komisji konkursowej. W skład Komisji konkursowej wchodzi przedstawiciel merytorycznej Komisji Rady Powiatu. Komisja może skorzystać z konsultacji i opinii zaproszonych ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 7. Informacje szczegółowe co do konkursu ofert i dotacji znajdują się w Uchwale nr XX/18/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Sztumskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Powiatu Sztumskiego, rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań..
 8. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowywaniu zadania przez Powiat

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:863
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2005-02-11 10:38:22
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-02-11 10:37:43